Aktualności:


Komunikat - Wodociąg lokalny Zajazd KAMA Kowalski


UWAGA !!!

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lipnie prosi o pilny kontakt (nr tel. 54 288 46 02 lub 600 327 084) osoby, które podróżowały w dniu 27.10. 2020 roku o godz. 8.00 ze Skępego do Lipna 8.20 autobusem Powiatowego Zakładu  Transportu Publicznego w Lipnie z uwagi na fakt podróżowania z osobą zakażoną SARS-CoV -2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów proszę zgłosić się do lekarza POZ.


Ważne!!!

Udając się na kwarantannę należy poinformować pracodawcę o nieobecności w pracy z ww. przyczyny i przekazać ją w każdy możliwy sposób- mail, telefonicznie.

Po zakończonej kwarantannie w ciągu 3 dni roboczych należy złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny.

Oświadczenie musi zawierać dane osoby, która odbywała obowiązkową kwarantannę:

A) imię i nazwisko,

B) numer PESEL jeżeli posiada,

c) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny oraz dzień jej zakończenia,

d) podpis osoby, która odbywała kwarantannę.

 

Nie ma obowiązku dołączenia do oświadczenia żadnego dokumentu a w szczególności kopii lub też oryginału decyzji inspektora sanitarnego albo zaświadczenia.

Jeżeli pracodawca ma wątpliwości co do przedłożonego oświadczenia może się zwrócić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w zaświadczeniu. Ww wystąpienie wymaga uzasadnienia.


Zgodnie z § 3a ust.1  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii osoba skierowana przez lekarza POZ do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.


ZUS będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych


Decyzja ustna jest ważna i skuteczna!


Koronawirus: informacje i zalecenia. Regionalne obostrzenia - nowe zasady od 10.10.2020r.


Nowe narkotyki poradnik dla nauczycieli


Uwaga! Konkurs!
Pokaż jak wyglądały Twoje aktywne wakacje!


Odwołanie komunikatu ostrzegawczego - Wodociąg publiczny Chalin, gmina Dobrzyń nad Wisłą


Komunikat - Wodociąg publiczny Chalin, gmina Dobrzyń nad WisłąKomunikatu - Wodociąg lokalny nad jeziorem Łąkie, gm. Skępe


Komunikatu - Wodociąg publiczny Chalin - Chudzewo, gmina Dobrzyń nad Wisłą


Odwołanie komunikatu ostrzegawczego - Wodociąg publiczny Chalin, gmina Dobrzyń nad Wisłą


Odwołanie komunikatu ostrzegawczego - Wodociąg publiczny Lipno budynek biurowca PUK


Poszukiwane osoby podróżujące promem NOVA STAR w dniu 14.06.2020 r. z Nynashamn do Gdańska!!!
Prosimy o pilny kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lipnie tel. 54 287 32 24 lub 600 327 084
e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl


Zalecenia w sprawie jakości wody w wodociągu Chalin, gmina Dobrzyń nad Wisłą


Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży 2020


Zalecenia GIS dla kąpielisk w trakcie epidemii SARS-CoV-2


Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotamiInfolinia dla obywatela w sprawie kwarantanny i zdrowia +48 22 2500115
Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 (ikona w prawym dolnym rogu) są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi


Stanowisko Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w sprawie testów immunologicznych pracowników placówek oświatowych.


Koronawirus - pytania i odpowiedzi


Uwaga na oszustów!


Dotyczy odbiorów obiektów budowlanych w czasie epidemii COVID-19.


Odwołanie komunikatu - Wodociąg Publiczny Lipno


Utrzymanie komunikatu - Wodociąg Publiczny Lipno


Komunikat - Wodociąg Publiczny Lipno


Aplikacja Kwarantanna domowa

Aplikacja Kwarantanna domowa

Oświadczenie


Odwołanie komunikatu - Wodociąg Publiczny Skępe


Stanowisko NIZP-PZH w zakresie konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19


KomunikatKomunikat - Wodociąg Lokalny Lenie Wielkie gm. Dobrzyń nad Wisłą - woda warunkowo przydatna do spożycia


Informacje o Koronawirusie - Jak zapobiegać zakażeniu

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli szkół i placówek oświatowych 27 lutego 2020

Plakat do aptek.

Film koronawirus


Odwołanie komunikatu - Stalmierz 26, gm. Chrostkowo z Wodociągu Publicznego Chojno


Komunikat - Wodociąg Publiczny Skępe


Komunikat - Stalmierz 26, gm. Chrostkowo z Wodociągu Publicznego Chojno - woda nieprzydatna do spożycia


Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV.

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r. 
Aktualizacja (nr 1) na dzień 27 stycznia 2020 r. godz.14:30

Aktualne informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej:

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – postępowanie dla podróżujących

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV.


 I. Wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV dla celów dochodzenia epidemiologicznego

Obecnie epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Jednak opracowane zostały wstępne definicje oraz zasady postępowania, które z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną będą ulegać zmianom.

Przypadek podejrzany:

Za przypadki podejrzane o zakażenie lub zachorowanie wywołane 2019-nCoV należy uznać przypadki, które charakteryzują się:

 1. Objawami infekcji dróg oddechowych, tj.:

(i)

(i)

 1. Wystąpieniem objawów klinicznych choroby u pracowników medycznych, którzy sprawowali opiekę nad pacjentami zakażonymi 2019-nCoV.

 2. Objawami ostrej infekcji dróg oddechowych, bez względu na ich zawansowanie, u osób które w ostatnich 14 dniach przed wystąpieniem tych objawów były narażone na:

LUB

LUB

LUB

Bliski kontakt jest definiowany jako:

 
II. Ogólne zasady postępowania służb medycznych w przypadku podejrzenia 2019-nCoV:

 1. Pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

 2. Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 
  2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 3. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.

 Główny Inspektor Sanitarny

27.01.2020

Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – postępowanie dla podróżujących

Czytaj więcej

27.01.2020

Komunikat dla podróżujących (nr 7), 27 stycznia 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Czytaj więcej


Odwołanie komunikatu - Wodociąg Publiczny Grochowalsk


Odwołanie komunikatu - Wodociąg Publiczny Dobrzyń nad Wisłą


Informacja dla przedsiębiorców –importerów żywności.

Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich. Na tej podstawie obowiązkowo będzie stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz importerów żywności. Nowe przepisy będą dotyczyły żywności, dla której przepisy unijne określają wymagania dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych.

 Szczegółowa informacja w powyższej sprawie znajduje się na stronie internetowej  Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl
 Informacja dla importerów żywności. https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/


Zagrożenia związane z e-papierosami – MEN i GIS ostrzegają!


Informacja opisowa nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego w powiecie lipnowskim


Komunikat dot. Kąpieliska Skępe
Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego


Nowe narkotyki

Komunikaty dot. wartości dopuszczalnych substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw. 


Konferencja pn. „Szczepienia ochronne – jak zachęcić nieprzekonanych”kwiecień - Światowy Dzień Zdrowia „ PRAWO DO ZDROWIA – PRAWEM CZŁOWIEKA”

        7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Głównym przesłaniem tego dnia jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie.

       W tym roku kontynuowana jest tematyka dostępności do opieki zdrowotnej (Universal Health Coverage - UHC), ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej – POZ (Primary Health Care - PHC).

        Prawo do zdrowia jest podstawowym prawem każdego człowieka, w każdym wieku! Nikt nie powinien chorować z powodu braku dostępu do potrzebnych usług opieki zdrowotnej czy też z powodu swojego statusu materialnego.

Więcej informacji na stronie WHO: https://www.who.int/…/world-health-day/world-health-day-2019


Zaproszenie na konferencję

pt. „Szczepienia ochronne – jak zachęcić nieprzekonanych”

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu lipnowskiego na konferencję pt. „Szczepienia ochronne – jak zachęcić nieprzekonanych”. Zaproszenie na konferencję przyjął znakomity prelegent znany z popularnych  programów telewizyjnych  Pan dr Paweł Grzesiowski, który wygłosi wykład pt. „ Szczepienia jako ochrona dla jednostki i społeczności lokalnej”.

            Spotkanie odbędzie się 29 maja bieżącego roku w Liceum Ogólnokształcącym  im. R. Traugutta w Lipnie, ul. Traugutta 1 o godz. 10:30. Celem konferencji będzie promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Podczas spotkania zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

·         rola oraz skuteczność szczepień ochronnych, 

·         korzyści i zagrożenia związane ze szczepieniami.

Bezpłatne zaproszenia są do dostępne w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lipnie, ul. Kościuszki 18/20. Tel. 54 287 32 24.


Oceny obszarowe jakości wody do spożycia przez ludzi za 2018 rok.:
Ocena jakości wody w 2018 na terenie GMINY LIPNO
Ocena jakości wody w 2018 na terenie GMINY MIASTO LIPNO
Ocena jakości wody w 2018 na terenie MIASTA I GMINY SKĘPE
Ocena jakości wody w 2018 na terenie GMINY KIKÓŁ
Ocena jakości wody w 2018 na terenie GMINY WIELGIE
Ocena jakości wody w 2018 na terenie GMINY CHROSTKOWO
Ocena jakości wody w 2018 na terenie GMINY BOBROWNIKI
Ocena jakości wody w 2018 na terenie GMINY TŁUCHOWO
Ocena jakości wody w 2018 na terenie GMINY DOBRZYŃ nad WISŁĄ
Ocena jakości wody w 2018 na terenie POWIATU LIPNOWSKIEGO
Ocena jakości wody w 2018 na terenie powiatu lipnowskiego - tabela wodociągi


Odwołanie Komunikat w sprawie jakości wody w wodociągu Chalin, gmina Dobrzyń nad Wisłą


Odwołanie komunikatu w sprawie jakości wody w Bobrownikach


Komunikat w sprawie jakości wody w wodociągu Chalin, gmina Dobrzyń nad Wisłą


Komunikat w sprawie jakości wody w Bobrownikach


Odwołanie komunikatu w sprawie jakości wody wodociągu Kikół


Komunikat w sprawie jakości wody w Dobrzyniu nad Wisłą, Zespół Szkół ul. Szkolna 5


Komunikat w sprawie jakości wody w Dobrzyniu nad Wisłą, Zespół Szkół ul. Robotnicza 1


Komunikat w sprawie jakości wody w Dobrzyniu nad Wisłą


Odwołanie komunikatu w sprawie jakości wody w Chalinie


Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy, “Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami nt. wybranych substancji rakotwórczych

https://chemia.ciop.pl/


Konferencja pt. „Zaburzenia odżywiania jako uzależnienie behawioralne”


1 października – Ogólnopolski Dzień Tornistra

     Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska ogłosiła dzień 1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra.
Jest to szeroko zakrojona akcja edukacyjna rozpoczynaj
ąca projekt mający na celu zapobieganie zjawisku noszenia przez uczniów zbyt ciężkich tornistrów. Akcja ta prowadzona jest na terenie całego kraju.

      Tornister stanowi nieodzowny atrybut każdego ucznia. Waga tornistra, jego odpowiednie dopasowanie oraz właściwe użytkowanie odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała oraz zapobieganiu skrzywienia kręgosłupa. W wieku szkolnym ma miejsce pierwszy okres krytyczny dla postawy fizycznej dziecka.
W okresie tym nast
ępuje wzmożony wzrost ciała dziecka, w związku z czym, uczniowie bardziej narażeni są na wykształcenie się u nich wad postawy.  Rozpoczynając naukę, dziecko zmienia swój dotychczasowy tryb życia spędzając w szkolnej ławce – w pozycji siedzącej dziennie powyżej 4 godzin. Dodatkowo w wieku 6-9 lat organizm wykazuje ogromną biologiczną potrzebę ruchu, co prowadzi do częstej zmiany pozycji podczas lekcji.
Zbyt ciężki plecak może powodować niekorzystne, bolesne napięcia w mięśniach i stawach oraz bóle bioder i kolan. Noszenie nieodpowiedniego plecaka wymusza nieprawidłowa postawę – pochylenie sylwetki do przodu, a także bóle w okolicach karku. Nadmierne obciążenie źle wpływa również na ramiona, które są nieprzystosowane do noszenia ciężarów.  Nadmierna waga tornistra może mieć  ponadto wpływ na zmniejszenie pojemności płuc.

Główny Inspektor Sanitarny mając na uwadze dobro naszych dzieci wydał następujące zalecenia:

              waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia,

            tornister powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
           
   jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,

             cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,

             tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,

             długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,

             zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,

             tornister należy nosić na obu ramionach,

Na przekroczenie wagi tornistrów/plecaków uczniów mają wpływ przede wszystkim czynniki takie jak:

               obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu,

              noszenie dodatkowych słowników i książek,

         ■  noszenie przedmiotów nie związanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak:  pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami itd.,

         ■  rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister lub plecak (waga pustego tornistra  waha się od 0,5 kg do 2 kg),

         ■  niewystarczający nadzór opiekunów (rodziców, nauczycieli) nad zawartością tornistrów,
            
rzadko występująca możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów w szkołach.

       Chcąc zapobiegać wadom postawy wśród dzieci i młodzieży powinniśmy nie tylko prawidłowo dobrać spakować ich tornistry, ale także zapewnić odpowiednią ilość aktywności fizycznej oraz właściwe stanowisko pracy zarówno w szkole jak i w domu, a także wyrobić prawidłowe nawyki ruchowe (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych tj. oglądanie telewizji lub odrabianie lekcji).

Należy uświadamiać rodziców i opiekunów dzieci, aby kontrolowali codziennie zawartość tornistra swojego dziecka, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów  rzeczy zbędnych do szkoły.        


Konferencja pn. „Zaburzenia odżywiania jako uzależnienie behawioralne”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Lipnie  serdecznie zaprasza mieszkańców Lipna  i okolic na konferencję pn. „Zaburzenia odżywiania jako uzależnienie behawioralne”, która odbędzie się 04.10 2018r.   o godz. 10.30  w Liceum Ogólnokształcącym  w Lipnie ul. Traugutta 1. Zaproszenie na konferencję przyjęli znakomici prelegenci pan prof. dr hab. Roman Ossowski, który wygłosi wykład pt. „Śmiech a wartość zdrowotna i rynkowa człowieka” i pani dr hab. Beata Ziółkowska „Ciało- Presja – (Nie) jedzenie”- pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy

Bezpłatne zaproszenia są do dostępne w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lipnie ul. Kościuszki 18/20. Tel. 54 287 32 24


Zmiana decyzji w sprawie jakości wody w Wodociągu publicznym Dobrzyń nad Wisłą


Informacja opisowa nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego w powiecie lipnowskim


Utrzymanie decyzji w sprawie jakości wody w Wodociągu publicznym Chalin gm. Dobrzyń nad Wisłą


Informacja o jakości wody w Wodociągu Publicznym Dobrzyń nad Wisłą


Utrzymanie decyzji w sprawie jakości wody w Wodociągu Publicznym Dobrzyń nad Wisłą


Informacja o zakazie kąpieli w Miejscu Okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Skępem ul. Plażowa, j. Wielkie


Informacja o jakości wody w Wodociągu Publicznym Chalin, gm. Dobrzyń nad Wisłą


Informacja o jakości wody w Wodociągu Publicznym Dobrzyń nad Wisłą


ODWOŁANIE KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO. Informacja o jakości wody w magistrali Wodociągu Publicznego Bobrownickie pole, gm. Bobrowniki łączącej Stację uzdatniania Wody w Bobrownickim Polu ze stałym punktem poboru wody w Bobrownikach, ul. Lipowa 8


Komunikaty Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń  i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy


LEGIONELOZA - INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH


Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed użyciem opioidów.


POLITYKA PRYWATNOŚCI w Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipnie


Zmiany w organizacji i prowadzeniu nadzoru nad kąpieliskami

https://sk.gis.gov.pl/index.php/strona/content/15

  

Terminarz organizacji kąpielisk - nowe zasady od sezonu kąpielowego 2018 r.

https://sk.gis.gov.pl/index.php/strona/content/13
 

Z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) wprowadzającą zmiany w zakresie zarządzania jakością wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Powyższa ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża m. in.: Dyrektywę 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach. (wcześniejsza ustawa obowiązywała od 1 stycznia 2011r. z wyjątkiem art. 34 a, który obowiązywał już  od 1 lipca 2010 r. i dotyczył uchwały rady gminy określającej wykaz kąpielisk na terenie gminy oraz wniosków o wpisanie kąpielisk do ewidencji przez organizatorów; art. 163c, który obowiązywał od 1 stycznia 2013 r. i dotyczył internetowego serwisu kąpieliskowego prowadzonego i aktualizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną)

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) wprowadza następujące pojęcia:

 

 Akty wykonawcze do ustawy [zgodnie z art.566 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) obowiązują 18 miesięcy tj. do dnia 2 VII 2019r.]

1.   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 1602).

2.   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 2082).

3.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. z 2011r. Nr 36, poz. 191).

 Ponadto: ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (j. t. Dz. U z 2016r. poz. 656 ze zm.)  i akty wykonawcze

1.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012r. Nr 19, poz. 108)

2.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U z 2012r., poz. 261 ze zm.) .

3.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012r., poz. 286 ze zm.)

  

Obowiązki i zadania w zakresie organizacji i nadzoru nad:

Kąpieliskami

Miejscami okazjonalnie

wykorzystywanymi do kąpieli

 

Zgodnie z art. 39 w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska,                  rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego,                   zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

1. Obowiązki organizatora

 

Organizator kąpieliska jest obowiązany do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko

 

Wniosek musi zawierać następujące informacje:

 

·   imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;

·   nazwę i adres kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska;

·   wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska;

·   wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie           z kąpieliska;

·   wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska;

·   opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych;

·   wskazanie sposobu gospodarki odpadami.

 

Do wniosku dołącza się kopię zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 4,  wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 423 ust. 9 i informacje dotyczące planowanego kąpieliska: aktualny profil wody               w kąpielisku, status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmiankę, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego, ocenę jakości wody              i klasyfikację wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska, udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli a także zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska.

 

Organizator kąpieliska sporządza profil wody w kąpielisku, aktualizuje go i przekazuje                   w terminie 7 dni właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta                    oraz Wodom Polskim a także przed otwarciem sezonu kąpielowego przekazuje nieodpłatnie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu profil wody w kąpielisku w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem internetowego serwisu kąpieliskowego. 

 

Organizator MOWdK jest obowiązany w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem MOWdK, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie MOWdK.

 

Wniosek musi zawierać następujące informacje:

 

·   imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;

·   nazwę i adres MOWdK oraz opis granicy MOWdK na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy MOWdK;

·   wskazanie długości linii brzegowej MOWdK;

·   wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie                 z MOWdK;

·   wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia MOWdK;

·   wskazanie terminów poboru próbek wody;

·   opis infrastruktury MOWdK, w tym urządzeń sanitarnych;

·   wskazanie sposobu gospodarki odpadami

 

 

Do wniosku dołącza się zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli; informację, czy w poprzednich latach było w tym miejscu tworzone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo kąpielisko; uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska.

 

 

 

1. Obowiązki organizatora cd.

 

Organizator kąpieliska po jego uruchomieniu ma również obowiązek

·     Oznakować kąpielisko tablicami informacyjnymi (zgodnie z rozporządzeniem).

·     Wykonywać  badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej:

Kontrola wewnętrzna obejmuje:

 • ustalenie do dnia 1 czerwca, w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, harmonogramu pobrania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym. Harmonogram pobrania próbek uwzględnia terminy pobierania i analizy jednej próbki pobranej nie wcześniej                niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego oraz nie mniej niż trzech próbek (w przypadku, gdy sezon kąpielowy nie przekracza 8 tygodni nie mniej niż dwóch próbek) w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca

 

 • systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku i wody zasilającej kąpielisko pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie dla zdrowia kąpiących się osób;

 

 • pobieranie próbek wody w kąpielisku w punktach ustalonych z właściwym PPIS;

 

 • pobieranie dodatkowych próbek wody w kąpielisku w terminie 7 dni po ustaniu krótkoterminowego zanieczyszczenia;

 

 • badanie wody z kąpieliska w zakresie i metodami referencyjnymi zgodnymi           z przepisami i w wyznaczonych laboratoriach;

 

 • dokumentowanie i niezwłoczne przekazywanie wyników badań właściwemu PPIS (w przypadku stwierdzenia: przekroczenia wymagań w dniu pozyskania wyniku badania; spełniania wymagań w terminie nie dłuższym niż 3 dni            od dnia otrzymania wyniku badania);

 

 • informowanie właściwego PPIS o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody w kąpielisku oraz o każdym zawieszeniu harmonogramu pobrania próbek w ramach kontroli wewnętrznej i jego przyczynach;

 

 • informowanie kąpiących się osób o jakości wody w kąpielisku i zaleceniach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej [w dniu wydania decyzji (zakaz kąpieli) zamieszcza informację o wprowadzonym zakazie kąpieli w miejscu oznakowania kąpieliska oraz rozpowszechni tę informację za pomocą środków masowego przekazu – art. 346];

 

Ponadto organizator kąpieliska niezwłocznie zgłasza wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta zmianę posiadanych informacji zawartych w ewidencji kąpielisk.

 

W przypadku zaprzestania prowadzenia kąpieliska traci ono swój status, a organizator jest obowiązany oznakować obszar czytelną informacją o zaprzestaniu prowadzenia kąpieliska i usunąć oznakowanie tego miejsca niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego zamknięcia.

 

Organizator MOWdK:

·   wykonuje badanie jakości wody nie wcześniej niż 10 dni przed dniem rozpoczęcia funkcjonowania tego miejsca oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczenia wody w MOWdK;

 

·    informuje państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o planowanym terminie wykonania badań jakości wody w MOWdK

 

·   przekazuje, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wyniku badania, właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu wyniki badań, oraz informacje o wystąpieniu zmian, które mogą wpływać na pogorszenie jakości wody.

·

·   niezwłocznie zgłasza wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta zmianę posiadanych informacji zawartych w ewidencji MOWdK;

·    

Ponadto organizator MOWdK ma również obowiązek oznakować kąpielisko tablicami informacyjnymi (zgodnie z rozporządzeniem).

 

W przypadku zaprzestania prowadzenia MOWdK traci ono swój status, a organizator jest obowiązany oznakować obszar czytelną informacją o zaprzestaniu prowadzenia MOWdK i usunąć oznakowanie tego miejsca niezwłocznie, nie później niż w terminie              3 dni od dnia jego zamknięcia.

 

 

2. Zadania i obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta miasta

KĄPIELISKA

MOWdK

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta - na podstawie dokumentacji organizatora kąpieliska - przygotowuje projekt uchwały obejmujący wykaz planowanych kąpielisk, sporządzony po rozpatrzeniu wniosków oraz wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpieliska i dla których gmina będzie organizatorem.

 

 • w przypadku stwierdzenia braków we wniosku wzywa do ich uzupełnienia            (w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania);

 

 • podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

 

 • rozpatruje uwagi oraz propozycje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania;

 

 • projekt uchwały wraz z wnioskami, najpóźniej do 28 lutego (wcześniej              15 kwietnia), przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowemu Powiatowemu lub granicznemu Inspektorowi Sanitarnemu;

 

 • do 20 maja określa w drodze uchwały rady gminy wykaz kąpielisk na terenie gminy;

 

 • po podjęciu uchwały przedstawia właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu informację (z wykazem kąpielisk) o liczbie kąpielisk i podaje przyczynę zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego;

 

 • prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk;

 

 • przechowuje dokumentację stanowiącą podstawę wpisu do ewidencji kąpielisk przez okres 10 lat (wcześniej pięciu lat) od dnia dokonania danego wpisu;

 

 • wpisuje kąpieliska lub aktualizuje wpis do ewidencji kąpielisk w terminie             14 dni od dnia podjęcia uchwały, 2 dni od dnia zgłoszenia przez organizatora kąpieliska zmian posiadanych informacji zawartych w ewidencji, 2 dni od dnia otrzymania od PPIS informacji o jakości wody w kąpielisku;

 

 • jest obowiązany do nieodpłatnego przekazywania informacji zawartych                w ewidencji kąpielisk na wniosek właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami (Organizator kąpieliska w dniu otrzymania decyzji o zakazie kąpieli, rozpowszechnia informację o wprowadzonym zakazie kąpieli za pomocą środków masowego przekazu ponadto zamieszcza informację                              o wprowadzonym zakazie kąpieli w miejscu oznakowania kąpieliska);

 

Zgodnie z art. 39 w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska,                  rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego,                   zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta - na podstawie dokumentacji organizatora MOWdK - przygotowuje projekt w. w. uchwały

 

·   w przypadku stwierdzenia braków we wniosku wzywa do ich uzupełnienia           (w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania);

 

 

·   projekt uchwały wraz z wnioskiem (i załączonymi dokumentami), przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowemu Powiatowemu lub Granicznemu Inspektorowi Sanitarnemu;

 

·   prowadzi i aktualizuje ewidencję MOWdK w której zamieszcza informacje zawarte w uchwałach o wyrażeniu zgód na utworzenie MOWdK i o ocenie bieżącej jakości wody w MOWdK oraz o zakazie kąpieli i zaleceniach wydanych przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego;

 

·   przechowuje dokumentację stanowiącą podstawę wpisu do ewidencji MOWdK przez okres 10 lat  od dnia dokonania danego wpisu;

 

·   wpisuje MOWdK lub aktualizuje wpis do ewidencji w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, 2 dni od dnia zgłoszenia przez organizatora zmian posiadanych informacji zawartych w ewidencji, 2 dni od dnia otrzymania od PPIS informacji              o jakości wody w MOWdK;

 

·   jest obowiązany do nieodpłatnego przekazywania informacji zawartych w ewidencji MOWdK na wniosek właściciela wód właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami

 

 

3. Zadania i obowiązki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

KĄPIELISKA

MOWdK

 

·   opiniowanie projektu uchwały dotyczącej kąpielisk, którą najpóźniej do 28 lutego (wcześniej do 15 kwietnia) otrzyma od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;

 

·   dokonywanie, na podstawie wyników badania wody, bieżącej oceny jakości wody pod względem spełnienia wymagań określonych w przepisach;

 

·   nieodpłatne i niezwłoczne przekazywanie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji dotyczących oceny jakości wody w kąpielisku, klasyfikacji wody w kąpielisku oraz zakazu kąpieli celem zamieszczenia w ewidencji kąpielisk;

 

·   nieodpłatne i niezwłoczne przekazywanie organizatorowi kąpieliska informacji dotyczących oceny jakości wody w kąpielisku, klasyfikacji wody w kąpielisku;

 

·   przeprowadzenie kontroli urzędowej w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w kąpielisku.

 

·   w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej lub urzędowej, że woda w kąpielisku nie spełnia wymagań, w szczególności wystąpienia krótkotrwałego zanieczyszczenia lub nadmiernego zakwitu sinic,             PPIS zobowiązuje organizatora w drodze decyzji do:

-   ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody;

-   podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i - w razie konieczności - wprowadza zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym albo tymczasowy zakaz kąpieli;

-   w dniu wydania decyzji (zakaz kąpieli) zawiadamia organizatora kąpieliska                 i właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w celu niezwłocznego rozpowszechnienia informacji o wprowadzonym zakazie za pomocą środków masowego przekazu;

-   wprowadza stały zakaz kąpieli w przypadku gdy jakość wody w kąpielisku została zaklasyfikowana jako niedostateczna w 5 kolejnych sezonach kąpielowych;

 

Kontrola urzędowa obejmuje:

1.     wyznaczenie punktów pobierania próbek wody z kąpieliska do badań;

2.     pobieranie, transport i badanie próbek wody z kąpieliska metodami referencyjnymi przed sezonem oraz w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w kąpielisku;

3.     ocenę prowadzonej kontroli wewnętrznej przez organizatora;

4.     ocenę (bieżącą i sezonową) i klasyfikację (niedostateczną, dostateczną, dobrą, doskonałą) jakości wody w kąpielisku.

 

 

·   opiniowanie projektu uchwały otrzymanej od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dotyczącej organizacji MOWdK w terminie 7 dni – brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej;

 

·   dokonywanie, na podstawie wyników badania wody dostarczonych przez organizatora MOWdK, bieżącej oceny jakości wody pod względem spełnienia wymagań określonych w przepisach

 

·   nieodpłatne i niezwłoczne przekazywanie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji dotyczących oceny jakości wody w MOWdK oraz zakazu kąpieli celem zamieszczenia w ewidencji MOWdK;

 

·   nieodpłatne i niezwłoczne przekazywanie organizatorowi MOWdK informacji dotyczących oceny jakości wody w MOWdK

 

·   przeprowadzenie kontroli urzędowej w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w MOWdK zgodnie z art. 344 ust.1 pkt 3: kontrola ta obejmuje wyłącznie wyznaczenie punktów pobierania próbek wody               z MOWdK do badań oraz pobieranie, transport i badanie próbek wody z tego miejsca metodami określonymi w przepisach

 

 

 

 

 


Oceny obszarowe jakości wody do spożycia przez ludzi za 2017 rok.:
Ocena jakości wody w 2017 na terenie GMINY LIPNO
Ocena jakości wody w 2017 na terenie GMINY MIASTO LIPNO
Ocena jakości wody w 2017 na terenie MIASTA I GMINY SKĘPE
Ocena jakości wody w 2017 na terenie GMINY KIKÓŁ
Ocena jakości wody w 2017 na terenie GMINY WIELGIE
Ocena jakości wody w 2017 na terenie GMINY CHROSTKOWO
Ocena jakości wody w 2017 na terenie GMINY BOBROWNIKI
Ocena jakości wody w 2017 na terenie GMINY TŁUCHOWO
Ocena jakości wody w 2017 na terenie GMINY DOBRZYŃ nad WISŁĄ
Ocena jakości wody w 2017 na terenie POWIATU LIPNOWSKIEGO
Ocena jakości wody w 2017 na terenie powiatu lipnowskiego - tabela wodociągi


Ruszyła kampania na lata 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”


Konferencja pn. „Co robić, by żyć zdrowo i nie zachorować na raka”


Akcja "WIOSNA  BEZ  PNEUMOKOKÓW"

WIOSNA BEZ PNEUMOKOKÓW - Infografika
WIOSNA BEZ PNEUMOKOKÓW - Komunikat dla rodziców i opiekunów
WIOSNA BEZ PNEUMOKOKÓW - List Krajowego Konsultanta ds Epidemiologiii
WIOSNA BEZ PNEUMOKOKÓW - Komunikat dla świadczeniodawców


Konferencja
pn. „Co robić, by żyć zdrowo i nie zachorować na raka”

  pod honorowym patronatem
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, 
Starosty Powiatu Lipnowskiego,
Wójtów Gminy Tłuchowo, Lipno i Kikół

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Lipnie serdecznie zaprasza mieszkańców Lipna i okolic na konferencje pn.„Co robić, by żyć zdrowo  i nie zachorować na raka”, która odbędzie się 16 marca 2018 r. o godz. 10:30 w Liceum Ogólnokształcącym  w Lipnie  ul. Traugutta 1. Wykład pt. „Profilaktyka chorób nowotworowych” przedstawi Pan dr n. med. Tomasz Mierzwa - koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii  w Bydgoszczy (poprzednio Oddział Chorób Piersi). Autor i realizator wielu programów profilaktycznych.

Temat „Marzenia w życiu człowieka i ich związek ze zdrowiem” omówi Pan prof. dr hab. Roman Ossowski - pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytetu Medycznego.

 Bezpłatne zaproszenia są do nabycia w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lipnie ul. Kościuszki 18/20. Tel. 54 287 32 24                    Odwołanie komunikatu ostrzegawczego, WODA JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA Wodociąg Publiczny Bobrowniki


Światowy dzień AIDS


Szkolenie dotyczące  zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym w zakładach kosmetycznych i fryzjerskich pt. „HCV. Jestem Świadom”


Wykaz miejsc udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w woj. kujawsko – pomorskim


Odwołanie komunikatu ostrzegawczego, WODA JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA


Informacja opisowa nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego w powiecie lipnowskim


WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZANIECZYSZCZENIA WODY DO SPOŻYCIA (Odwołanie)


INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OTOCZENIU FONTANN


Badanie na obecność krętków Borrelia w kleszczu, koszt badania 186 zł.


Internetowy serwis kąpieliskowyKonferencja "Żywienie a zdrowie"

W dniu 25 kwietnia br. w Sali Konferencyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Lipnie odbyła się konferencja pn. „Żywienie a zdrowie”. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli: Starosta Powiatu Lipnowskiego – pan Krzysztof Baranowski, Burmistrz Miasta Lipna – pan Paweł Banasik oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy - dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak.

Spotkanie rozpoczęło się występami artystycznymi uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie i dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. Spotkanie prowadziła –pani Ewa Nowak-Wąsicka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu i pani Katarzyna Marczewska – pracownik PSSE w Lipnie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu – pani Hanna Wolska

Wykład na temat „Długofalowych efektów profilaktyki chorób przewlekłych niezakaźnych” rozpoczęła (w zastępstwie prof. dr hab. Longiny Kłosiewicz – Latoszek) – dr hab. n. med. Lucyna Pachocka, kierownik Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki Instytutu Żywienia i Żywności w Warszawie. Wisienką na torcie było wystąpienie prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Kozłowskiej-Wojciechowskiej, kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pt.: „Dieta czy suplementacja?”.

Przed konferencją, jak i podczas przerwy między wykładami jej uczestnicy mieli możliwość skosztowania poczęstunku wystawionego na stoiskach przez lokalnych producentów, przedsiębiorców, zakłady, firmy, gospodarstwa czy koła gospodyń.

Na konferencję przybyli oprócz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy – dr. n. o zdr. inż. Jerzego Kasprzaka, przewodnicząca Rady Gminy w Wielgiem – pani Halina Sztypka, sekretarz Gminy Wielgie – pan Krzysztof Kalka w zastępstwie Wójta Gminy Wielgie – pana Tadeusza Wiewiórskiego, Burmistrz Miasta Lipna – pan Paweł Banasik oraz Wiceburmistrz Miasta Lipna - pani Jolanta Zielińska, państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni województwa kuj.-pom., członkowie PTH, nauczyciele, młodzież i lokalne media.

Organizatorami konferencji byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne - Oddział Toruńsko-Włocławki. Współorganizatorami – Wójt Gminy Wielgie oraz Burmistrz Miasta Lipna.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Tygodnik Lipnowski, Gazeta CLI oraz SM Lipno Telewizja kablowa w Lipnie.

Galeria zdjęć z konferencji "Żywienie a zdrowie” poniżej:

.

Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem "Depresja - porozmawiajmy o niej"

Depresja - porozmawiajmy (kampania - prezentacja)

Depresja – co trzeba o niej widziec?

Czy znasz kogos, kto moze myslec o samobójstwie?

Zachowanie pozytywnego nastawienia i zapobieganie depresji w starszym wieku

Zycie z osoba chora na depresje

Gdy wydaje Ci sie, ze nie warto zyc

Martwisz sie, ze Twoje dziecko ma depresje?

Zastanawiasz sie, dlaczego nie czujesz sie szczesliwa, chociaz własnie urodziłas dziecko?

Martwisz sie o przyszłosc? Zapobieganie depresji u młodziezy


Oceny obszarowe jakości wody do spożycia przez ludzi za 2016 rok.:
Ocena jakości wody w 2016 na terenie GMINY LIPNO
Ocena jakości wody w 2016 na terenie GMINY MIASTO LIPNO
Ocena jakości wody w 2016 na terenie MIASTA I GMINY SKĘPE
Ocena jakości wody w 2016 na terenie GMINY KIKÓŁ
Ocena jakości wody w 2016 na terenie GMINY WIELGIE
Ocena jakości wody w 2016 na terenie GMINY CHROSTKOWO
Ocena jakości wody w 2016 na terenie GMINY BOBROWNIKI
Ocena jakości wody w 2016 na terenie GMINY TŁUCHOWO
Ocena jakości wody w 2016 na terenie GMINY DOBRZYŃ nad WISŁĄ
Ocena jakości wody w 2016 na terenie POWIATU LIPNOWSKIEGO
Ocena jakości wody w 2016 na terenie powiatu lipnowskiego - tabela wodociągi


Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ: ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO

Antybiotykooporność Fakty

Antybiotyki mogą przestać działać


Grypa może poważnie zagrażać

Flu Awareness Campaign – 17 – 21 październik 2016

Grypa może poważnie zagrażać kobietom w ciąży - zaszczep się!

Grypa może poważnie zagrażać osobom starszym - zaszczep się!

Chroń siebie i swoich pacjentów przed grypą. Szczepienia przeciwko grypie są skuteczne i bezpieczne.


BEZPŁATNE BADANIA SPIROMETRYCZNE

             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, iż w dniach od 12 do 17 września trwają Dni Spirometrii 2016 i w związku z tym na terenie całej Polski w ponad 240 poradniach wykonywane są bezpłatne badania spirometryczne.

W powiecie lipnowskim badania są przeprowadzane w NZOZ WIMED Lipno ul. Dębowa 21.

            Tegoroczna akcja bezpłatnych badań spirometrycznych objęta jest honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Organizatorem badań w ramach Dni Spirometrii jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP (POChP – przewlekłą obturacyjną chorobę płuc).


Informacja opisowa nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego w powiecie lipnowskim


Szkolenia w ramach projektu zapobiegania zakażeniom HCV

Państwowy Zakład Higieny oraz Główny Inspektorat Sanitarny zapraszają

pracowników sektora usług pozamedycznych

FRYZJERÓW, KOSMETYCZKI I TATUAŻYSTÓW

na

BEZPŁATNE SZKOLENIA

w ramach projektu

„ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”

Biorąc udział w szkoleniu dowiecie się Państwo:

- na jakie zagrożenia jesteśmy narażeni podczas wykonywania zabiegów w gabinetach usług upiększających?
- co możemy zrobić, aby ochronić siebie, klientów oraz pracowników przed zakażeniami krwiopochodnymi? 
- jak postępować przy skaleczeniu ostrymi narzędziami?
- jak skutecznie zadbać o właściwą higienę rąk i sprzętu?
- jakich środków dezynfekcyjnych powinniśmy używać?
 

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA

BEZPŁATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE ORAZ CERTYFIKAT!

 

Najbliższe spotkanie odbędzie się:

19 lipca 2016r. (wtorek)

w WARSZAWIE

Więcej szczegółów na stronie internetowej: http://szkoleniehcv.pzh.gov.pl/

 osoba do kontaktu:
Michał Moskal
(tel. 606 503 904, e-mail:
michal.moskal@kdkinfo.pl)


Konkurs "Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu"


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie dotyczący kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli


Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami


Konferencja "Stop Uzależnieniom"
„Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

Informacje o kampanii: https://www.healthy-workplaces.eu/pl/campaign-materials


7 kwietnia 2016r. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony pod hasłem "Pokonaj cukrzycę"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2016 jest cukrzyca.  WHO podejmuje działania mające na celu promocję wiedzy o cukrzycy w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia - 7 kwietnia 2016 roku.

 Około 350 mln. osób na całym świecie cierpi na cukrzycę - chorobę przewlekłą, do której dochodzi, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie skutecznie wykorzystywać własnej insuliny w procesie metabolizmu cukrów pochodzących ze spożywanej żywności. Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza nie może przeniknąć do komórek organizmu, w których jest spalana jako energia i pozostaje w krwiobiegu, jej stężenie może wzrastać do szkodliwego poziomu. W 2012 r. cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 1,5 mln. zgonów na świecie, z których 80% miało miejsce w państwach o niskich i średnich dochodach. Według prognoz WHO do 2030 r. cukrzyca stanie się 

Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom glukozy powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych i może być przyczyną ataku serca, udaru mózgu, niewydolności nerek, impotencji oraz zakażeń prowadzących do amputacji kończyn.

Przy zastosowaniu właściwego leczenia wpływ cukrzycy na życie chorego można zminimalizować. Nawet osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 mogą cieszyć się długim życiem w zdrowiu, jeżeli będą ściśle kontrolować poziom cukru we krwi.

Więcej informacji związanych z tematyką Światowego Dnia Zdrowia na stronie internetowej www.who.un.org.pl

Źródło: WHO Polska

Do pobrania:

Cukrzyca-sdz-2016-conflict-copy-4 OST.pdf

Stan przedcukrzycowy HQ.pdf

www.diabetica.pl

www.cukrzycaazdrowie.pl

www.mojacukrzyca.org

www.jakzyczcukrzyca.pl


Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody - 22.03.2016

Dlaczego Światowy Dzień Wody?

Światowy Dzień Wody, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Rok 1993 zapoczątkował obchody, które od tej pory odbywają się corocznie pod innym hasłem.

Celem Światowego Dnia Wody jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy związane z zasobami słodkiej wody na świecie. Światowy Dzień Wody 2016 obchodzony jest pod hasłem „Woda i Praca”. Siła wody i pracy zmienia ludzkie życie. Lepsza woda, lepsza praca. Połowa pracowników na Ziemi jest zatrudniona w sektorach związanych z wodą. Miliony z nich są nierozpoznani i niechronieni.

Obchodzony międzynarodowo Światowy Dzień Wody jest okazją do poznania problemów związanych z wodą, poinformowania o nich innych oraz podjęcia działań mogących zmienić istniejącą sytuację. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło pierwszy Światowy Dzień Wody na 22 marca 1993 r. Każdego roku UN-Water, agencja koordynująca prace Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące wody i warunków sanitarnych, ustala temat Światowego Dnia Wody odpowiadający obecnym lub przyszłym wyzwaniom.

Dzisiaj prawie połowa pracowników na świecie (ok. 1,5 miliarda ludzi) pracuje w sektorach związanych z wodą, a prawie wszystkie miejsca pracy zależą od wody i tych, którzy zapewniają jej bezpieczne dostarczanie. Mimo to miliony ludzi, którzy w nich pracują, często nie są objęci lub chronieni przez podstawowe prawa pracownicze. Temat Światowego Dnia Wody w 2016 r. – Woda i Praca – skupia się na tym jak wystarczająca ilość i jakość wody może zmienić życie tych pracowników, a nawet całe społeczeństwa i gospodarki.

Więcej o Światowym Dniu Wody (nowościach, faktach, ideach oraz wydarzeniach) znajdziesz na stronie World Water Day.


Oceny obszarowe jakości wody do spożycia przez ludzi za 2015 rok.:
Ocena jakości wody w 2015 na terenie GMINY LIPNO
Ocena jakości wody w 2015 na terenie GMINY MIASTO LIPNO
Ocena jakości wody w 2015 na terenie MIASTA I GMINY SKĘPE
Ocena jakości wody w 2015 na terenie GMINY KIKÓŁ
Ocena jakości wody w 2015 na terenie GMINY WIELGIE
Ocena jakości wody w 2015 na terenie GMINY CHROSTKOWO
Ocena jakości wody w 2015 na terenie GMINY BOBROWNIKI
Ocena jakości wody w 2015 na terenie GMINY TŁUCHOWO
Ocena jakości wody w 2015 na terenie GMINY DOBRZYŃ nad WISŁĄ
Informacja opisowa nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego w powiecie lipnowskimZasady bezpieczeństwa podczas upałów

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C  i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

PRZYSTOSOWANIE DOMU LUB MIESZKANIA

UNIKANIE UPAŁU

CHŁODZENIE I NAWADNIANIE ORGANIZMU

UDZIELANIE POMOCY

Ulotka do pobrania


Komunikat o jakości wody przeznaczonej do kąpieli


Konferencja pt. „Powiat Lipnowski wolny od nałogów”


Oceny obszarowe jakości wody do spożycia przez ludzi za 2014 rok.:
Ocena jakości wody w 2014 na terenie GMINY LIPNO
Ocena jakości wody w 2014 na terenie GMINY MIASTO LIPNO
Ocena jakości wody w 2014 na terenie MIASTA I GMINY SKĘPE
Ocena jakości wody w 2014 na terenie GMINY KIKÓŁ
Ocena jakości wody w 2014 na terenie GMINY WIELGIE
Ocena jakości wody w 2014 na terenie GMINY CHROSTKOWO
Ocena jakości wody w 2014 na terenie GMINY BOBROWNIKI
Ocena jakości wody w 2014 na terenie GMINY TŁUCHOWO
Ocena jakości wody w 2014 na terenie GMINY DOBRZYŃ nad WISŁĄ


Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu lipnowskiego za 2014r.


Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™.

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™.

Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem.

Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec – wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom.

Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS  www.aids.gov.pl).

Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce 18 204 zakażenia HIV, 3 163 osoby zachorowały na AIDS, 1 283 chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było 7 776 pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.


Anonimowo i bezpłatnie testy na obecność HIV


Informacja nt. przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2014/2015 w powiecie lipnowskim


BEZPIECZNE WAKACJE


Konferencja pt. „Stop Uzależnieniom” w ramach programu „ARS jak dbać o miłość”


Informacja na temat warunków organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży


Kalendarium polskiej edycji kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” w 2014 r.

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Wrzesień

Październik

Listopad

Ponadto:

Załączniki:

Ulotka -Kampania Stres w Pracy Nie, dziękuję

Przewodnik po kampanii -Stres w Pracy Nie, dziękuję!

Stres związany z pracą i zagrożenia

Zaproszenie do składania wniosków str.1 -Kampania Stres w Pracy Nie, dziękuję!


U W A G A !

   M A Ł E   I   Ś R E D N I E   P R Z E D S I Ę B I O R S T W A  ( M Ś P )

  Poznaj swoje obowiązki w zakresie wprowadzania do obrotu w UE chemikaliów.

  

  Europejska Agencja Chemikaliów w ramach projektu REACH-EN-FORCE-2 pragnie przedstawić    

  Państwu zagadnienia systemu REACH oraz opracowaną ulotkę :,,Bezpieczeństwo  

  chemikaliów, a Twoja firma" zawarte w poniższych linkach:
  
- http://echa.europa.eu/pl/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes

  - http://echa.europa.eu/documents/10162/21332507/sme_leaflet_pl.pdf


Światowy Dzień Zdrowia 2014


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce


Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia


Ostrzeżenie!

Światowa Organizacja Zdrowia w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pn. Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.

Według dostępnych informacji ww. produkt jest sprzedawany przez Internet, m.in. w serwisie allegro.pl oraz w sklepach internetowych jako naturalny środek mineralny, wzmacniający system immunologiczny organizmu i jako środek skuteczny w leczeniu wielu chorób, w tym HIV, gruźlicy, malarii, zapalenia wątroby i nowotworów. Produkt Miracle Mineral Solution (MMS) zawiera 28% r-r chlorynu sodu NaClO2 o pH 13.

Zaleca się stosowanie preparatu MMS wraz z aktywatorem - kwasem cytrynowym w proporcji 1:5, rozcieńczonego w wodzie, w dawce 15 kropli/ 2-3 razy dziennie. Mieszanina chloranu sodu i kwasu cytrynowego powoduje powstawanie dwutlenku chloru, który jest aktywnym składnikiem mającym właściwości przeciwbakteryjne i jest wykorzystywany do uzdatniania wody i dezynfekcji. Szczegółowe informacje dotyczące chlorynu sodu znajdują się w publikacji Światowej Organizacji Zdrowia pod adresem http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241660594_eng.pdf.

Według informacji zawartych w ww. publikacji, bezpieczne spożycie dla chlorynu sodu wynosi 0,03 mg/kg masy ciała.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po przyjmowaniu chloranu sodu są wymioty i biegunka, prowadzące do odwodnienia; bóle brzucha i pieczenie w gardle. W przypadku bezpośredniego spożycia 10 g chloranu sodu (ok. 167 mg / kg masy ciała) może dojść także do methemoglobinemii, hemolizy oraz ostrej niewydolności nerek.

Odnotowano przypadki negatywnego oddziaływania preparatu MMS wśród ludzi na terenie 8 krajów, w tym w niektórych przypadkach mogło dojść do poważnego zagrożenia życia po spożyciu MMS (Australia, Belgia, Kanada, Czechy, Francja, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA). Do tej pory, co najmniej w 7 krajach podjęto działania w celu ograniczenia treści informacji podawanych na stronach internetowych i / lub do zamknięcia stron internetowych i biur sprzedaży, które reklamują produkty sprzedawane pod nazwą Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement, MMS, MMS2, których nie należy stosować doustnie, ponieważ może to być szkodliwe dla organizmu i nie ma naukowych dowodów wskazujących na ich korzystne oddziaływanie na organizm człowieka.

W związku z powyższym zachodzi podejrzenie, iż na rynek polski za pośrednictwem sklepów internetowych oraz serwisów aukcyjnych jest wprowadzany jako środek spożywczy produkt zawierający substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.


Dopalacze – nowe narkotyki

Gdzie  zasięgnąć informacji  i zwrócić się o pomoc?

http://www.narkomania.gov.pl/portal

www.dopalaczeinfo.pl

Bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

800 060 800


Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2013/2014


Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 r. na terenie powiatu lipnowskiego.


W związku z rozpoczynającym się sezonem grzybowym przypominam zasady wprowadzania do obrotu handlowego grzybów rosnących w warunkach naturalnych.


Dożynki Powiatowe w Zespole Szkół w Skępem 2013 r.


Konferencja na temat uzależnień w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, 24.05.2013 r.


Miejsca wykorzystywane do kąpieli


Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed oszustami.

W związku ze zgłaszanymi przypadkami sfałszowania pism, które otrzymują przedsiębiorcy, w sprawie wezwania do zapłaty za rzekome czynności kontrolne, Główny Inspektor Sanitarny ostrzega:

 „Wysyłane pisma zawierają wezwanie do zapłaty kwoty 135 zł na wskazane konto bankowe. Na pismach widnieje podpis osoby oznaczonej jako Dorota Jurek, Naczelnik Działu Higieny Pracy, Referat Inspekcji Sanitarnej II izba kontrolna. Pod znakiem orzełka na piśmie znajduje się formuła "Referat Inspekcji Sanitarnej dla (nazwa miasta) w obszarze województwa (nazwa województwa)". Pisma zawierają pieczęć pocztową nadania z Krakowa.”

Komórki organizacyjne o nazwie „Referat Inspekcji Sanitarnej II izba kontrolna” nie istnieją w strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zatem każde pismo z tak oznaczonym nadawcą jest sfałszowane. 

Prosimy o bezzwłoczne zgłaszanie takich przypadków do organów ścigania.


Ocena stanu sanitarnego, miejscowości, obiektów i tras turystycznych sezonu letniego 2013


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że do dnia 14.06.2013r., na terenie powiatu lipnowskiego nie zgłoszono chęci organizacji żadnego kąpieliska ani miejsca wykorzystywanego do kąpieli.


Oceny obszarowe jakości wody do spożycia przez ludzi za 2012 rok.:
Ocena jakości wody w 2012 na terenie GMINY LIPNO
Ocena jakości wody w 2012 na terenie GMINY MIASTO LIPNO
Ocena jakości wody w 2012 na terenie MIASTA I GMINY SKĘPE
Ocena jakości wody w 2012 na terenie GMINY KIKÓŁ
Ocena jakości wody w 2012 na terenie GMINY WIELGIE
Ocena jakości wody w 2012 na terenie GMINY CHROSTKOWO
Ocena jakości wody w 2012 na terenie GMINY BOBROWNIKI
Ocena jakości wody w 2012 na terenie GMINY TŁUCHOWO
Ocena jakości wody w 2012 na terenie GMINY DOBRZYŃ nad WISŁĄ


Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu lipnowskiego za 2012r.


XXVI edycja akcji Żółty Tydzień


Europejski Tydzień Szczepień

 W dniach 22-27 kwietnia obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień. Jego głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, szczególnie wśród osób, które z różnych przyczyn sprzeciwiają się idei szczepień.  By przybliżyć rodzicom zagadnienia związane ze szczepieniami ich pociech Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lipnie, w dniach od 22 do 26 kwietnia, zorganizuje w swojej siedzibie przy ul. Kościuszki 18/20, pok. nr 8 punkt informacyjny dla wszystkich zainteresowanych. Punkt będzie działał w godzinach od 11.00 do 14.00. Informacji na temat szczepień zalecanych mogą zasięgnąć również osoby chcące zaszczepić się przed planowanym wyjazdem za granicę. 

http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=94&wid=12&wai=&year=&back=/


„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”


Przed grypą trudno sie zamaskować lepiej się zaszczepić


Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie przestrzega przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia  z niepewnego lub  i  nielegalnego źródła lub niewłaściwie zapakowanego i oznakowanego ( alkohol bez banderoli i informacji o producencie).

Dawka alkoholu metylowego zagrażająca uszkodzeniem nerwu wzrokowego 4-15 ml; dawka śmiertelna minimalna to tylko 30 ml. 

Objawy zatrucia alkoholem metylowym:
W pierwszych godzinach od wypicia alkoholu metylowego objawy są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego - pobudzenie, wesołkowatość, wzmożona aktywność fizyczna i psychiczna. Po kilku godzinach od zatrucia (czas wystąpienia objawów zależy od wypitej ilości metanolu) dochodzi do senności, śpiączki i głębokich zaburzeń świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego). Dochodzi do zaburzeń oddychania, oddech jest przyśpieszony, głęboki. Nudności, wymioty, bóle brzucha. Spadek ciśnienia tętniczego i przyspieszenie czynności serca, zaburzenia widzenia (czasem występujące z opóźnieniem) do całkowitej nieodwracalnej (najczęściej) ślepoty.

Plakat (klik)

Ulotka (klik)


Komunikat o jakości wody przeznaczonej do kąpieli


Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy


Światowy Dzień AIDS - 1 XII 2012


Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia


Decyzja GIS uchylająca zakaz wprowadzania do obrotu alkoholi powyżej 20% wyprodukowanych w Republice Czeskiej.


Decyzja GIS oraz komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący zakazu wprowadzania do obrotu alkoholi powyżej 20% wyprodukowanych w Republice Czeskiej.


Informacja na temat wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2012 r. na terenie powiatu lipnowskiego.


Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2012/2013.


Tornistry szkolne - zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego


Informacja dotycząca zgłoszonych miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu lipnowskiego


Komunikat o jakości wody przeznaczonej do kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny informuje, że aktualne informacje dotyczące jakości wody przeznaczonej do kąpieli województwa kujawsko-pomorskiego znajdują się na stronie www.pwisbydgoszcz.pl, całego kraju na stronie www.pis.gov.pl.

PPIS w Lipnie na podstawie przedstawionych przez organizatorów wyników badań wody wydał bieżące oceny jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli:

 

  „woda nadaje się do kąpieli” posiadają miejsca wykorzystywane do kąpieli:

 

Ø       Miejsce wykorzystywane do kąpieli przy ul. Plażowej w Skępem - Jezioro Skępskie Wielkie – organizator-Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe.

Ø       Miejsce wykorzystywane do kąpieli przy Ośrodku Wypoczynkowym „JAWOR”, ul. Dworska Góra w Skępem - Jezioro Skępskie Wielkie, gm. Skępe – organizator-Usługi Gastronomiczno-Hotelarskie, Alina Skibicka, Katarzyna Skibicka, Spółka Cywilna, Ośrodek Wypoczynkowy „JAWOR”, ul. Dworska Góra, 87-630 Skępe.

Ø       Miejsce wykorzystywane do kąpieli przy Polu Biwakowym w Teodorowie - Jezioro Orłowskie, gm. Wielgie – organizator - P.H.U. Furmański Krystian, 87-600 Lipno, ul. Włocławska 18a/5.

Ø       Miejsce wykorzystywane do kąpieli przy Polu Biwakowym w Rumunkach Skępskich - Jezioro Łąkie, gm. Skępe – organizator – Z.P.U.H. EMDIS, Sławomir Targański, ul. Kujawska 2, 87-630 Skępe.

Ø       Miejsce wykorzystywane do kąpieli przy Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „SIKORKI” w Sikorzu - Jezioro Sikórz, gm. Chrostkowo – organizator – Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „SIKORKI”, Julia Wszelaki, Romana Wszelaki, Sikórz 19, 87-602 Chrostkowo.

Ø       Miejsce wykorzystywane do kąpieli przy Polu Biwakowym w Radziochach, gm. Skępe- Jezioro Sarnowskie - zorganizowane wyłącznie dla uczestników obozu harcerskiego w terminie 09.07.2012r. - 03.08.2012r. – organizator – Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Warszawa Praga Północ, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UPAŁÓW


FAIR PLAY - kampania Krajowego Centrum ds. AIDS


Europejski Tydzień Szczepień


Oceny obszarowe jakości wody do spożycia przez ludzi za 2011 rok.:
Ocena jakości wody w 2011 na terenie GMINY LIPNO
Ocena jakości wody w 2011 na terenie GMINY MIASTO LIPNO
Ocena jakości wody w 2011 na terenie MIASTA I GMINY SKĘPE
Ocena jakości wody w 2011 na terenie GMINY KIKÓŁ
Ocena jakości wody w 2011 na terenie GMINY WIELGIE
Ocena jakości wody w 2011 na terenie GMINY CHROSTKOWO
Ocena jakości wody w 2011 na terenie GMINY BOBROWNIKI
Ocena jakości wody w 2011 na terenie GMINY TŁUCHOWO
Ocena jakości wody w 2011 na terenie GMINY DOBRZYŃ nad WISŁĄ


Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu lipnowskiego za 2011r.


"Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3" - poradnik


Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)


Dlaczego potrzebna jest wiedza o HIV/AIDS


Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne podróży oraz zagadnienia dot. zdrowia publicznego w trakcie organizacji imprez masowych


Informacja na temat wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2011 r. na terenie powiatu lipnowskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że na terenie powiatu lipnowskiego w roku 2011 zorganizowano łącznie 10 turnusów dla dzieci i młodzieży.
W wypoczynku wzięło udział 843 uczestników. W ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży przeprowadzono 14 kontroli sanitarnych.
W jednej placówce z powodu złego stanu sanitarno-higienicznego na terenie obozu oraz braku właściwego zaplecza sanitarnego dla uczestników wystawiono mandat karny. Stan sanitarno-higieniczny pozostałych turnusów nie budził zastrzeżeń.


Sprawozdanie z przebiegu sezonu wczasowo-turystycznego 2011


W marcu 2011 roku ruszyła kolejna społeczna kampania informacyjna, której celem jest przyczynienie się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy oraz liczby osób poszkodowanych w tych wypadkach. Kampania wpisuje się w przyjętą strategię Unii Europejskiej, zakładającą zmniejszenie liczby  wypadków przy pracy. Organizatorem kampanii jest Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.
Szczegółowe informacje pod adresem http://www.ciop.pl/23681.html


Ocena higieny procesu nauczania – uczenia się w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2010/2011


INFORMACJA NA TEMAT ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HCV DLA WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW GABINETÓW ODNOWY BIOLOGICZNEJ, SALONÓW TATUAŻU, FRYZJERSKICH I KOSMETYCZNYCH


KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DZIECI PRZYSTĘPUJĄCYCH DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ


OCENA   STANU   SANITARNEGO  I   SYTUACJI   EPIDEMIOLOGICZNEJ   POWIATU    LIPNOWSKIEGO   za   2010  rok


Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2011 r.


Pilotażowy Program Edukacyjny „STOP! HCV”

Epidemiologia                                                Oświata Zdrowotna


Zmiany w organizacji i prowadzeniu nadzoru nad kąpieliskami.


Dzień 22 marca został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku Światowym Dniem Wody.

Oceny obszarowe jakości wody do spożycia przez ludzi za 2010 rok.:
Ocena jakości wody w 2010 na terenie GMINY LIPNO
Ocena jakości wody w 2010 na terenie GMINY MIASTO LIPNO
Ocena jakości wody w 2010 na terenie MIASTA I GMINY SKĘPE
Ocena jakości wody w 2010 na terenie GMINY KIKÓŁ
Ocena jakości wody w 2010 na terenie GMINY WIELGIE
Ocena jakości wody w 2010 na terenie GMINY CHROSTKOWO
Ocena jakości wody w 2010 na terenie GMINY BOBROWNIKI
Ocena jakości wody w 2010 na terenie GMINY TŁUCHOWO
Ocena jakości wody w 2010 na terenie GMINY DOBRZYŃ nad WISŁĄ


Podziękowanie -Dni Zdrowia Publicznego - Powiatowe Igrzyska w sztafetowych biegach przełajowych.

Dni Zdrowia Publicznego - Powiatowe Igrzyska w sztafetowych biegach przełajowych - 07.10.2010r., godz. 12.00, Lipno, ul. Ekologiczna


NUMERY INFOLINII DLA POWODZIAN


INFORMACJA DLA POWODZIAN


Profilaktyka zatruć pokarmowych


 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOT. SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ GRYPY SEZONOWEJ I PANDEMICZNEJ A(H1N1)


KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DOTYCZĄCY AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ GRYPY PTAKÓW NA ŚWIECIE


WNIOSEK o wydanie zgody na ekshumację i przewiezienie zwłok (szczątków)

 Oświadczenie osoby uprawnionej do wystąpienia z wnioskiem o ekshumację


Warszawa 29.07.2009 r.

Przypomnienie zasad postępowania wobec osób zgłaszających się z objawami grypopodobnymi do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć w szpitalu innym niż zakaźny

Krajowy Konsultant do spraw chorób zakaźnych oraz Krajowy Konsultant do Spraw  Epidemiologii przypominają:  

Jeżeli pacjent zgłasza się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć w szpitalu innym niż zakaźny z objawami grypopodobnymi  obowiązują następujące zasady postępowania:

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz izby przyjęć) dokonuje wywiadu epidemiologicznego i klinicznego, przeprowadza badanie fizykalne pacjenta. W przypadku  stwierdzenia kontaktu z osobą chorą na grypę A/H1N1 lub przybycia w ciągu ostatnich 7 dni z kraju, gdzie szerzy się epidemicznie nowa grypa A/H1N1 lekarz kieruje pacjenta do szpitala zakaźnego (oddziału zakaźnego), gdzie stosowane są  procedury określone wcześniej przez Konsultanta Krajowego do spraw Chorób Zakaźnych.

Uwaga:
1.
     Jeżeli nie ma możliwości niezwłocznego przyjęcia pacjenta z objawami grypopodobnymi, w oczekiwaniu na badanie pacjent powinien być oddzielony od innych pacjentów oczekujących w izbie przyjęć (poczekalni);
2.
     Pacjent powinien być poinformowany o podstawowych środkach ograniczających szerzenie się zakażeń (np. unikanie kontaktu twarzą w twarz, higiena kaszlu itd.)
3.
     Ewentualny transport do szpitala zakaźnego odbywa się środkami transportu indywidualnego, z tym że nie ma konieczności dezynfekcji pojazdu.

Krajowy Konsultant                                                                     Krajowy Konsultant
do Spraw Chorób Zakaźnych                                                     do Spraw Epidemiologii

(-) dr hab. n. med. Andrzej Horban            (-) prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński

Lista krajowych laboratoriów wykonujących badania diagnostyczne w kierunku wirusa grypy typu A/H1N1:

1. Krajowy Ośrodek ds. Grypy

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa

telefon centrali: (0-22) 54-21-400
fax: (0-22) 849-74-84, 849-35-13
 

2. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji – Sanitarno Epidemiologicznej w Łodzi

ul. Wodna 40

90-046 Łódź

tel. (0-42) 25 36 350, 25 36 351
fax. (0-42) 25 36 399


KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z DNIA 11 CZERWCA 2009 R. W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM PRZEZ ŚWIATOWĄ ORGANIZACJĘ ZDROWIA (WHO) 6 FAZY PANDEMII GRYPY

W dniu 11 czerwca 2009 r., uwzględniając m.in. aktualną sytuację epidemiologiczną grypy typu A/H1N1,  Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 6 fazę pandemii grypy.

Faza 6, najwyższa w skali określonej przez WHO, występuje wtedy, gdy epidemia grypy wystąpi w przynamniej jednym kraju, leżącym w innym regionie WHO, niż kraje, w których wcześniej potwierdzono epidemię i utrzymującą się transmisję wirusa z człowieka na człowieka (USA i Meksyk - Region WHO dla Ameryk).

Utrzymująca się transmisja wirusa w społeczeństwie została stwierdzona również poza Regionem WHO dla Ameryk, a decyzja WHO wskazuje na konieczność zmodyfikowania działań w innych krajach dotkniętych tak, aby zminimalizować negatywne skutki choroby dla społeczeństwa.

Ogłoszenie 6 fazy pandemii grypy nie oznacza, że wirus grypy typu A/H1N1 stał się bardziej zjadliwy. Nie oznacza również, że wirus spowoduje duże zaburzenia w codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa. Oznacza jednak, że światowa pandemia trwa i że każdy kraj może zostać dotknięty, jednakże nikt nie może przewidzieć kiedy i jak szybko to nastąpi.

Z możliwością ogłoszenia fazy 6 pandemii, liczono się już od momentu ogłoszenia fazy 5 (29 kwietnia 2009 r.). Polska współpracowała i nadal współpracuje z  innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Europejskim Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC), Komisją Europejską (EC), Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz z innymi partnerami tak, aby zapewnić sprawną wymianę informacji, a tym samym skuteczne działanie.

Kluczowe jest jednak, aby reakcja Polski i jej obywateli, jak też innych państw  członkowskich UE, była proporcjonalna do zagrożenia. W momencie ogłoszenia fazy 5 podjęto właściwe działania, które stanowiły prawidłową reakcję na rozprzestrzenianie się wirusa typu A/H1N1. Działania te będą kontynuowane i modyfikowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Do tej pory w Polsce potwierdzono 7 przypadków zakażenia wirusem grypy typu A/H1N1. Osoby, które zostały zakażone wykazywały łagodne objawy i powróciły lub powracają do zdrowia. Podobna sytuacja ma miejsce w całej Europie, gdzie tylko u niewielkiego procenta osób zakażonych stwierdzono cięższy przebieg choroby. Dotyczyło to głównie osób cierpiących z powodu innych chorób przewlekłych. Osoby takie zwykle ciężej przechodzą zakażenie wirusem grypy.

Podkreślić należy, że w 6 fazie pandemii nie wszystkie kraje zostaną natychmiast dotknięte epidemią. Należy wziąć pod uwagę możliwość, że większa epidemia w Europie może mieć miejsce jesienią. Mimo to niezwykle ważne jest, aby wszystkie kraje miały na uwadze możliwość wystąpienia transmisji wirusa wewnątrz kraju i podejmowały wszelkie niezbędne działania w oparciu o analizę sytuacji krajowej.

“Biorąc pod uwagę liczbę przypadków zakażeń nowym wirusem grypy typu A(H1N1), zgłaszanych na całym świecie, WHO musiało ogłosić 6 fazę pandemii grypy. Ogłoszenie 6 fazy oznacza, że epidemia grypy wywołanej wirusem wystąpiła na całym świecie. Sytuacja ta stanowi dla nas wyzwanie, jednak jest do opanowania. Życie w Europie toczy się normalnie, a krajowe służby odpowiedzialne za zdrowie publiczne przygotowują się do sezonu grypowego, który tej jesieni może być bardziej skomplikowany (trudniejszy) niż te wcześniejsze.”

„Przewidujemy, że tego lata stale zgłaszane będą nowe przypadki zakażeń w całej Europie. Robocze przewidywania ECDC wskazują, że zwiększenie liczby przypadków może nastąpić jesienią, podczas sezonu grypowego w Europie”

                            Zsuzsanna Jakab, ECDC Director


FAZA 6 PANDEMII GRYPY - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA -


GRYPA WYWOŁANA NOWYM WIRUSEM A(H1N1)
Definicja przypadku na potrzeby nadzoru epidemiologicznego

Okres zaraźliwości: 1 dzień przed wystąpieniem objawów do 7 dni po ich wystąpieniu.
Okres inkubacji: 7 dni, może być dłuższy.

KRYTERIA KLINICZNE
Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z trzech poniższych objawów:

KRYTERIA LABORATORYJNE
Co najmniej jedno z trzech poniższych badań:

KRYTERIA EPIDEMIOLOGICZNE
Co najmniej jedno z trzech poniższych kryteriów w okresie 7 dni przed wystąpieniem choroby:

KLASYFIKACJA PRZYPADKÓW
A.    Przypadek możliwy (w okresie sprawdzania)

Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i epidemiologiczne.
B.    Przypadek prawdopodobny
Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i epidemiologiczne, z dodatnim wynikiem badania laboratoryjnego w kierunku zakażenia niezsubtypowanym wirusem grypy typu A.
C.    Przypadek potwierdzony
Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne.


INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO DLA OSÓB UDAJĄCYCH SIĘ DO KRAJÓW, W KTÓRYCH STWIERDZONO PRZYPADKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM GRYPY TYPU A/H1N1 U LUDZI

 

Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia ściśle przestrzegać reżimu sanitarnego, a w szczególności:

 Ponadto zaleca się:

 INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z KRAJÓW, W KTÓRYCH STWIERDZONO PRZYPADKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM GRYPY TYPU A/H1N1 U LUDZI

 

W przypadku wystąpienia w okresie 7 dni od powrotu do kraju objawów chorobowych (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła) należy niezwłocznie udać się do lekarza POZ, najbliższego szpitala zakaźnego lub innej placówki leczniczej i poinformować o historii podróży.


 Informacja dla lekarzy, organów założycielskich i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej w sprawie podstawowych zasad postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1

 Zalecamy, co następuje:

Osoby, u której wystąpiły objawy infekcji górnych dróg oddechowych (gorączka, katar, kaszel, bóle mięśniowe, ból gardła, itd.) winny zgłosić się do swoich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

 Lekarz POZ po ustaleniu dodatniego wywiadu epidemiologicznego ( objawy grypy  w ciągu 7 dni od możliwego kontaktu - pobytu na terenach występowania ognisk grypy świń lub kontaktu z osobą chora na grypę świń) kieruje pacjenta do najbliższego oddziału zakaźnego, powiadamiając o tym właściwą stację sanitarno - epidemiologiczną.

 Lekarz chorób zakaźnych hospitalizuje chorego w przypadku klinicznego podejrzenia grypy.

 Wdraża się proces diagnostyczny celem ustalenia patogenu.

 W przypadkach ciężkich przy braku przeciwwskazań zaleca się podawanie leków antywirusowych pod kontrolą lekarzy chorób zakaźnych.

Komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aktualizowane codzienne o godzinie 12, dostępne są na stronie internetowej www.pis.gov.pl. Komunikaty zawierać będą między innymi informacje nt. aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz aktualne zalecenia.

 Warszawa, 28.04.2009, godz. 10.00

 Minister Zdrowia                                                                                   Krajowy Konsultant w dz. Chorób Zakaźnych    

  Ewa Kopacz                                                                                  Andrzej Horban

Najbliższy szpital zakaźny: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny ul. Krasińskiego 4/4a 87-100 Toruń.


Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego


GRYPA ŚWIŃ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 (Źródło: CDC)

 Grypa świń jest zakaźną chorobą układu oddechowego świń, wywoływaną prze wirus grypy typu A.

Do tej pory przypadki zakażeń tym wirusem u ludzi były rzadkie, jednakże potwierdzono możliwość ich przenoszenia z człowieka na człowieka. Od grudnia 2005 r. do lutego 2009 r. w USA (w 10 stanach) łącznie stwierdzono 12 przypadków zakażeń wirusem grypy świń u ludzi.. Od marca 2009 r. potwierdzono przypadki zakażeń nowym szczepem wirusa typu A/H1N1. Wystąpiły one w Kalifornii i Teksasie. Obecnie trwa dochodzenie epidemiologiczne mające m.in. na celu określenie źródła zakażenia.

 Co to jest grypa świń ?

- Grypa świń jest chorobą układu oddechowego świń powodowaną przez wirusy grypy typu A. U świń wirusy te powodują liczne zachorowania, jednakże śmiertelność na skutek zakażenia jest niska. Wirus grypy świń typu A/H1N1 został wyizolowany po raz pierwszy u świń w 1930 roku.

 Jak dużo jest wirusów grypy świń ?

 - Tak jak i pozostałe wirusy grypy, tak i wirusy grypy świń stale ulegają zmianom. Świnie mogą zostać zakażone przez wirusy grypy ptaków, ludzi i świń. Kiedy dojdzie do jednoczesnego zakażenia świni wirusami pochodzącymi od różnych gatunków, może dojść do reasortacji, w wyniku której powstanie nowy szczep wirusa. Obecnie od świń izoluje się głównie szczepy H1N1, H1N2, H3N2 i H3N1.

 GRYPA ŚWIŃ U LUDZI

 Czy ludzie mogą zachorować na grypę świń ?

 - Zwykle wirusy grypy świń nie zakażają ludzi. Jednakże wcześniej dochodziło do sporadycznych przypadków zakażeń, najczęściej na skutek bezpośredniego kontaktu z tymi zwierzętami (np. dzieci bawiące się blisko zwierząt lub pracownicy ferm). W chwili obecnej stwierdzono jednak udokumentowane przypadki przeniesienia wirusów grypy świń bezpośrednio z człowieka na człowieka.

 Jak często dochodzi do zakażenia wirusem grypy świń u ludzi ?

 - Wcześniej amerykańskie CDC otrzymywało zgłoszenia o jednym przypadku rocznie lub co dwa lata, ale od grudnia 2005 r. do lutego 2009 r. stwierdzono 12 przypadków zakażenia.

Jakie są objawy grypy świń u ludzi?

 - Objawy są podobne do tych towarzyszących grypie sezonowej, w tym np. gorączka, osłabienie, brak apetytu, kaszel. U niektórych osób wystąpił katar, ból gardła, nudności, wymioty i biegunka.

 Czy można zarazić się wirusem grypy świń przez zjedzenie wieprzowiny?

 - Nie. Grypa świń nie przenosi się przez żywność. Nie można zarazić się grypą świń poprzez zjedzenie mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych. Jedzenie prawidłowo przygotowanego i poddanego obróbce termicznej mięsa jest bezpieczne.

 Jak rozprzestrzenia się grypa świń?

 - Grypa może przenosić się bezpośrednio ze świń na ludzi i z ludzi na świnie. Do zakażenia ludzi dochodzi najczęściej poprzez bliski kontakt z zakażonymi zwierzętami. Może również dochodzić do przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka.

 Jakie leki są skuteczne w terapii grypy świń u ludzi?

 -  Wyizolowane w USA i Meksyku wirusy grypy świń typu A/H1N1 są oporne na amantadynę i rimantadynę, natomiast są wrażliwe na oseltamiwir i zanamiwir.

 Czy wirus grypy świń H1N1 jest tym samym wirusem H1N1 krążącym u ludzi?

 -  Nie. Wirus grypy świń H1N1 różni się genetycznie od wirusa ludzkiego i dlatego też szczepionki przeciwko grypie sezonowej mogą nie zapewnić pełnej ochrony przed zakażeniem wirusem odzwierzęcym.


Informacje ECDC na temat konieczności szczepień przeciwko grypie sezonowej u osób z grup podwyższonego ryzyka i pracowników służby zdrowia w krajach UE

W ostatnich tygodniach grudnia liczne kraje zachodniej i południowej Europy poinformowały o znacznym wzroście liczby zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i ostrych zakażeń układu oddechowego. W 3 z tych krajów – Irlandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii – liczba konsultacji lekarskich była znacznie wyższa niż zarejestrowana w szczycie zachorowań podczas poprzednich 2 sezonów zimowych.

 W tym sezonie rozpoznawano przede wszystkim zakażenia wywołane wirusem grypy typu A H3N2. Szczep ten wywołał ostrą epidemię w ostatnim sezonie (2007/2008) w Ameryce Północnej, a także w części półkuli południowej w sezonie zimowym 2008.

Doświadczenia z poprzednich epidemii wskazują, że wirus grypy A H3N2 powoduje zachorowania o cięższym przebiegu niż wirusy typu A  H1N1 i wirusy typu B.

Opierając się na charakterystyce antygenowej i genetycznej wirusa krążących uznano, że wirusy znajdujące się w tegorocznej szczepionce przeciwko grypie odpowiadają wirusom krążącym w środowisku. Szczepionka ta więc stanowi skuteczną ochronę przed zachorowaniem lub przynajmniej pozwoli na znaczne złagodzenie przebiegu choroby.

Ponieważ rozprzestrzenianie się epidemii grypy z Europy zachodniej na Wschód było dotychczas obserwowane przez większość sezonów epidemicznych (ale nie wszystkich) dlatego prawdopodobne jest, że w nadchodzących tygodniach grypa sezonowa będzie rozprzestrzeniała się i nasilała w środkowej, wschodniej i północnej Europie.

Uwzględniając powyższe ECDC zaleca poddawanie się szczepieniom ochronnym przeciwko grypie sezonowej. Dotyczy to szczególnie osób  z grupy ryzyka – cierpiących  na choroby przewlekłe i starszych, a także pracowników służby zdrowia. Ponadto osoby, które zachorowały powinny udać się do lekarza i unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami. Wszyscy powinni przestrzegać podstawowych zasad higieny tj. częste mycie rąk.