Sekcja  Prewencji  Chorób  Zawodowych

1. Do zakresu działania Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych należy nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony zdrowia pracowników przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, zwłaszcza w zakresie zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy tj.:
 

2. Prowadzenie postępowania w sprawach chorób zawodowych oraz opracowywanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia.

3. Udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych  na zdrowie pracowników.

4. Przeciwdziałanie wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych i nowych substancji  psychoaktywnych.


Kampania pt. “Dobry przepis na bezpieczeństwo”  skierowanej do zakładu przetwórstwa mięsnego.


Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego


Nowe narkotyki


Komunikaty dot. wartości dopuszczalnych substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.


Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy, “Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami nt. wybranych substancji rakotwórczych

https://chemia.ciop.pl/


Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed użyciem opioidów.


Ruszyła kampania na lata 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”


Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012–13 - Partnerstwo dla prewencji” zachęca kadrę kierowniczą, pracowników i inne zainteresowane strony do połączenia sił i podjęcia działań służących poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Kampania jest koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i naszych partnerów w 27 państwach członkowskich UE i poza nią.

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012–2013” jest zdecentralizowana i zaprojektowana tak, by wesprzeć władze krajowe, przedsiębiorstwa, organizacje, kierowników, pracowników i ich przedstawicieli oraz inne zainteresowane strony we współpracy, której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Kampania koncentruje się na:

Centralne znaczenie mają w kampanii materiały, które pozwolą osiągnąć te cele. Są to sprawozdania, praktyczne przewodniki, ulotki, plakaty i płyty DVD. Dodatkowo, we współpracy z partnerami i krajowymi punktami centralnymi, promowany będzie Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, a także organizowane będą sesje szkoleniowe, konferencje i wystawy.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.healthy-workplaces.eu/pl/hw2012, http://www.ciop.pl/.